PRIVACY POLICY

 

BIJLAGE 1 - PRIVACY POLICY woonruimte-Utrecht respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de website www.woonruimte-Utrecht. Woonruimte-utrecht spant zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals die in deze Privacy Policy zijn omschreven.

Persoonsgegevens

Woonruimte-utrecht is de beheerder van de website www.woonruimte-utrecht.nl Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt om u de op de website aangeboden diensten te leveren en om u in de gelegenheid te stellen om op zodanige wijze van onze website gebruik te maken dat rekening wordt gehouden met uw voorkeuren en interessen. Deze persoonlijke benadering is mogelijk doordat wij bepaalde gegevens opslaan. Vanzelfsprekend respecteren en waarborgen wij hierbij uw privacy door naleving van de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Volledigheidshalve merken wij op dat Woonruimte-utrecht N.V. als ?verantwoordelijke? voor de verwerking van de persoongegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt aangemerkt. Waar in dit privacy statement wordt gerefereerd aan, Woonruimte-utrecht wordt hieronder in ieder geval verstaan Woonruimte-utrecht. Hieronder is uiteengezet welke persoonsgegevens door Woonruimte-utrecht worden verwerkt, de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt en op welke wijze u uw persoonsgegevens kan inzien en eventueel corrigeren.

1. Doeleinden

1.1 Woonruimte-utrecht verwerkt in ieder geval de gegevens die door u aan haar worden verstrekt (bijvoorbeeld het opgegeven e-mail adres, naam, huisadres, reacties en interesses en voorkeuren) Woonruimte-utrecht. verwerkt uit principe geen bijzondere persoonsgegevens, waaronder gegevens betreffende ras, geloofsovertuiging, levensovertuiging, seksuele geaardheid, politieke voorkeur, gezondheid, strafrechtelijk verleden of lidmaatschap van een vakbond. Woonruimte-utrecht behoudt zich echter de mogelijkheid voor deze bijzondere persoonsgegevens te verwerken, indien u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming geeft of indien deze gegevens door u uitdrukkelijk openbaar zijn gemaakt.

1.2 Doeleinden van de gegevensverwerking: Woonruimte-utrecht verwerkt de hierboven opgesomde gegevens om bezoekers, die gebruik (wensen te) maken van de op de website aangeboden diensten, deze diensten te kunnen leveren en in de gelegenheid te stellen om actief van de website gebruik te kunnen maken, rekening houdend met persoonlijke voorkeuren en interesses van bezoekers. Daarnaast verwer Woonruimte-utrecht de gegevens voor algemeen relatiebeheer alsmede interne acquisitie/marketing doeleinden. De gegevens worden in overeenstemming met de wet, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor Kamernet deze heeft verkregen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om andere Gebruikers in staat te stellen contact met u op te nemen. Buiten voorgaande zal Woonruimte-utrecht in geen geval uw persoonsgegevens aan andere derden (zijnde personen of ondernemingen buiten de in de paragraaf "Persoonsgegevens" van dit privacy statement gedefinieerde Woonruimte-utrecht Groep) verstrekken voor hun marketing activiteiten zonder uw expliciete toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of Woonruimte-utrecht betrokken is bij een overname en/of fusie. draagt er Woonruimte-utrecht zoveel mogelijk zorg voor om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

1.3 Op Woonruimte-utrecht.nl kunt u aangeven of u wenst dat uw gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden over hetgeen u te bieden op Woonruimte-utrecht .

1.4 t Woonruimte-utrecht behoudt zich het recht voor uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van Woonruimte-utrecht, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming Woonruimte-utrecht zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door een bericht op de website.nl.

Woonruimte-utrecht 2. Gekwantificeerde gegevens

2.1 Daarnaast houdt Woonruimte-utrecht bij welke onderwerpen of toepassingen bezoekers interesseren door, Woonruimte-utrecht onder andere, na te gaan welke onderwerpen of websites het meest frequent bezocht worden. Hiervoor zal bepaalde informatie verzamelen onder meer door middel van IP-gegevens en cookies (kleine bestanden die naar de browser worden gezonden en worden opgeslagen op de harde schijf waardoor er wordt geregistreerd hoe en wanneer een bezoeker een website gebruikt). Met deze informatie kan Woonruimte-utrecht haar Diensten en Woonruimte-utrecht nl afstemmen op de wensen van de Gebruikers. Deze gegevens worden op geaggregeerde en anonieme basis verwerkt voor gebruik door Woonruimte-utrecht of beschikbaar stelling aan derden. Zij zijn het beste te vergelijken met kijk- en luistercijfers op televisie en radio. U kunt hierbij bijvoorbeeld ook denken aan vergelijkende onderzoeksgegevens, zoals "bezoekers die artikelen over sigaren lezen zijn vaak ook geïnteresseerd in artikelen over golf". Daarbij worden geen persoonsgegevens verwerkt en blijft de anonimiteit van elke individuele bezoeker gewaarborgd. Op basis van deze gegevens kan  Woonruimte-utrecht het beste nagaan welke onderwerpen van de website het meest interessant worden gevonden door de bezoekers, waardoor Woonruimte-utrecht de website beter op de interesses van bezoeker kan toespitsen.

2.2 Om bovenstaande geaggregeerde informatie te verzamelen, wordt een klein bestand naar uw computer gestuurd, een zgn. cookie. Een cookie is voornamelijk bedoeld om u de gelegenheid te geven onze website in de toekomst sneller te kunnen downloaden. Een cookie kan er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat u bij gebruik van de routeplanner niet elke keer uw vertrekpostcode hoeft in te vullen. Verder doet een cookie niets meer dan de wijze registreren waarop u gebruik maakt van onze website, vanaf welke site u www.directwonen.nl bezoekt, hoelang u onze site bezoekt, wanneer u www.directwonen.nl verlaat en naar welke site u vervolgens toegaat (of uitlogt).

2.3 De partners waar Woonruimte-utrecht mee samenwerkt, hanteren eigen privacy voorwaarden. Woonruimte-utrecht is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig handelen of nalaten van deze partners in strijd met privacy wet- en regelgeving.

2.4 Cookies: Wij, Woonruimte-utrecht ,en namens ons eventuele partners op het gebied van meten van website bezoek, gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

-Het meten, op een geaggregeerd niveau van gebruikersgedrag binnen de website Woonruimte-utrecht van Kamernet. Dit meten heeft tot doel: het verbeteren van de online dienstverlening vanuit aan haar (on Woonruimte-utrecht line) klanten gebaseerd op geaggregeerde meetgegevens (en dus niet individueel). Om dergelijke meetgegevens te achterhalen worden indirecte (third party) cookies gebruikt die u zelf, desgewenst, in uw browser en / of internet-instellingen kunt activeren en /of deactiveren;

-Het bieden van online diensten aan individuen op basis van autorisatie. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. Hiervoor worden directe cookies gebruikt. Ook deze kunt u zelf desgewenst, in uw browser en / of internet-instellingen kunt activeren en /of deactiveren. Indien directe cookies in uw browser ?uit? staan, kunt u niet gebruik maken van alle diensten die de website u als bezoeker / klant biedt.

Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u zelf in uw browser en / of internet-instellingen deze optie te activeren en / of deactiveren. Indien u cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert (al dan niet automatisch door middel van door u te beheren instellingen van uw computer / internet instellingen). LET OP: het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website,www.Woonruimte-utrecht en diensten beperken.

3. E-mailadressen bestand

3.1 Om gebruik te kunnen maken van de "Geef het door" actie, vraagt Woonruimte-utrecht Gebruiker een bestand met e-mailadressen van vrienden en bekenden te downloaden op Woonruimte-utrecht.nl. gebruikt dit bestand met e-mailadressen enkel ten behoeve van de "Geef het door" actie en zal het bestand verwijderen zodra gebruik daarvan niet meer noodzakelijk is. Woonruimte-utrecht zal het bestand met e-mailadressen niet aan derden verstrekken, zonder uw voorafgaande toestemming daartoe.

4. Derden

4.1 Woonruimte-utrecht.nl bevat links naar websites van derden.  Woonruimte-utrecht is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.  Woonruimte-utrecht is evenmin verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door personen met wie u via Woonruimte-utrecht.nl in contact bent getreden.

5. Beveiliging

5.1 Woonruimte-utrecht  draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van Gebruiker te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Informatie en rechten met betrekking tot gegevens

6.1 U kunt Woonruimte-utrecht laten weten geen prijs te stellen op direct marketing van de zijde van Woonruimte-utrecht. U kunt hiertoe een bericht sturen naa Woonruimte-utrecht .nl

6.2 Indien u een onderneming bent dient u de feitelijke gebruikers van de dienst(en) binnen uw onderneming op de hoogte te stellen van de mogelijkheid dat Woonruimte-utrecht persoonsgegevens kan gebruiken op de manieren zoals hierboven beschreven. Ook dient u hen er van op de hoogte te stellen dat zij Woonruimte-utrecht kunnen verzoeken om hun persoonsgegevens niet te gebruiken voor direct marketing doeleinden. Bovendien kunt u zich te allen tijde tot Woonruimte-utrecht wenden, met het verzoek om inzage te krijgen in de u betreffende persoonsgegevens die door Woonruimte-utrecht worden verwerkt. Een kosteloos verzoek hiertoe kan gericht worden aan Woonruimte-utrecht nl Ledenservice op het eerder in deze paragraaf genoemde adres. Binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek zal Woonruimte-utrecht u een overzicht sturen van de categorieën persoonsgegevens die door Woonruimte-utrecht worden verwerkt, alsmede de u betreffende persoonsgegevens. Ook zal Kamernet u een kopie van dit privacy statement en een kopie van het formulier gedeponeerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens meesturen.

6.3 Indien u van mening bent dat uw gegevens onvolledig, incorrect of niet ter zake dienend zijn voor de doeleinden waarvoor zij door Woonruimte-utrecht verwerkt worden, kunt u vervolgens een verzoek tot richten Woonruimte-utrecht om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of laten verwijderen. Een kosteloos verzoek hiertoe kan gericht worden aan Woonruimte-utrecht klantenservice. Binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek zal Woonruimte-utrecht u laten weten in hoeverre zij aan dit verzoek gevolg zal geven en zo ja, op welke termijn zij dit zal doen.

 

8.1 Indien u vragen of verzoeken heeft over het privacy-beleid van Woonruimte-utrecht, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken door een brief te sturen naar:

T.a.v. Woonruimte-utrecht

Rigastraat 30
3404CE IJsselstein

 

Script and design "Woonruimte-Utrecht.nl" by 6I.nl Copyright © 2018